Inschatten van projectkosten en –doorlooptijden

Inschatten van projectkosten en –doorlooptijden

Cursus voor gevorderden

Trainer: Johan Martens

Budgetting2Het maken van een degelijk onderbouwde kostenraming en tijdsplanning is noodzakelijk voor degelijke besluitvorming. Het schatten van toekomstige kosten en doorlooptijden is een complexe opgave, die vaak wordt ondernomen onder enorme tijdsdruk vanwege de klant, onder druk van de competitie en onder druk van eigen management.

Inhoud

Deze cursus behandelt de verschillende benaderingen en technieken om een project in te schatten. De volgende hoofd­onder­werpen komen aan bod: het project en de bijbehorende context waarin de raming plaatsvindt, schattingstechnieken, inschatting van doorlooptijd, risico’s en hun invloed op kosten en planningen, de verschillende disciplines waarvoor een schatting nodig is, de opbouw van de schatting en de rapportage van de raming aan de belanghebbenden.

De cursus is een mix van theorie, bruikbare richtlijnen met praktisch uitgewerkte cases, oefeningen en de uitgesproken ervaring van de trainer. De cases komen idealiter uit uw eigen werkomgeving.

Leerdoelen

 • Verwerven van inzicht in ramingtechnieken
 • Verwerven van inzicht in hoe ramingen georganiseerd kunnen worden
 • Verwerven van inzicht hoe om te gaan met onzekerheden en risico’s.

Resultaten van de training

Aan het einde van deze training, hebben de deelnemers kennis van de begrippen, de technieken en oefeningen ontvangen, waarmee ze in staat zijn om:

 • een project op te splitsen in kleinere beheersbare delen die ingeschat moeten worden;
 • te begrijpen waarom bepaalde projectonderdelen wel accuraat kunnen worden ingeschat en andere onderdelen eerder een vage inschatting bevatten;
 • betere ramingen te geven met behulp van risicomanagementtechnieken
 • de juiste ramingtechniek te gebruiken voor een bepaalde situatie
 • onzekere of eerder onbekende werkpakketten in te schatten.

Wie

Voor projectmanagers, project office medewerkers, project support of medewerkers planning & control.

Basiskennis van project management is vereist.

Duur

2 dagen

Onderwerpen

 • Definitie en context van projecten
 • Interne projecten, klantgeörienteerde projecten, contractsoorten
 • Basisregels voor doorlooptijd en kostenramingen
 • Topdown en bottom up benaderingen
 • Analoge en parametrische benaderingen
 • Het ramingproces
 • Het ramingtechnieken
 • Omgaan met onzekerheden en risico’s
 • Ontwikkeling van planningen aan de hand van het ramen van doorlooptijden
 • De levensvatbaarheid van het project en investeringsanalyse
 • Presentatie aan de belanghebbenden

Follow-up

We bieden deelnemers van deze training de mogelijkheid een gratis review te laten doen van een zelf opgestelde raming, binnen de eerste drie maanden na beëindiging van de cursus.

De volgende cursussen vormen een logisch vervolg:

 • Projectvoortgang & beheersing
 • Management van projecteisen
 • Risicomanagement in projecten
 • Stakeholdermanagement en communicatie in projecten
 • Management van een offertetraject